Telus prekršio Zakon o radu, ali ipak pobeđuje na tenderima Pošte i Telekoma

Državna kompanija „Telus“ je tokom 2017. i 2018. godine dobila višemilionske tendere o pružanju usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i održavanja higijene u „Pošti Srbije“ i „Telekom Srbija“ iako je pre toga, 2016. godine prekršajno kažnjena zbog nepoštovanja zakona iz oblasti radnih odnosa.

„Telus“, čiji je, inače, vlasnik „Telekom Srbija“, po osnivanju 2005. godine je preuzeo zaposlene koji su radili na poslovima fizičkog obezbeđenja i održavanja higijene u „Telekomu Srbija“ i „Pošti Srbije“ da bi sada istim tim firmama prodavao usluge tih radnika preko tendera.

Bez provere da li ponuđač na tenderu krši prava radnika

Tokom inspekcijskog nadzora u prostorijama „Telekoma“ u Pančevu 2015. godine zatečen je radnik „Telusa“ i utvrđeno je da u poslovnim prostorijama gde je radnik angažovan „Telus“ ne drži primerak ili kopiju njegovog ugovora o radu.

Zbog ovog prekršaja, „Telus“ je u julu 2016. godine presudom Prekršajnog suda u Pančevu, do koje je došao portal Radnik.rs, kažnjen novčanom kaznom od 100.000 dinara.

Ova presuda, prema Zakonu o javnim nabavkama, trebalo bi da bude diskvalifikujuća za „Telus“ prilikom ocenjivanja ponuda na tenderima koje raspisuju javna preduzeća. Naime, kako se navodi u ovom zakonu, prilikom učešća u postupku javne nabavke „naručilac je dužan da od ponuđača ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude“.

Dakle, firme koje konkurišu na tenderu koje raspisuje javno preduzeće ili institucija dužne su da daju pisanu izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su poštovale obaveze iz oblasti radnih odnosa. U praksi se radi o periodu od tri godine unazad od dana podnošenja ponude. Međutim, Zakonom o javnim nabavkama nije propisano da firma koja konkuriše na tenderu mora da dokaže potvrdom od suda da nije osuđena za prekršaj ili krivično delo iz ove oblasti.

Radnik.rs pronašao je jedan tender iz 2019. godine na kome je „Telus“ pobedio, ali je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki delimično poništila ovaj tender upravo zbog spomenute presude Prekršajnog suda kojom je osuđen „Telus“.

Reč je o javnoj nabavci koju je raspisao Zlatiborski upravni okrug iz Užica za održavanje higijene u službenim prostorijama, a vrednost tendera je 1.880.000 dinara (bez PDV-a). Tender je dobio „Telus“, ali je firma „Laniva“ iz Beograda podnela spomenutoj komisiji zahtev za zaštitu prava.

„Podnosilac zahteva je ukazao da je došao do podatka da izabrani ponuđač na dan podnošenja ponuda .. nije ispunjavao obavezne uslove za učešće u predmetnom postupku javne nabavke .. i da je isti ponuđač potpisao neistinitu izjavu u okviru Obrasca broj 2 konkursne dokumentacije“, navodi se u rešenju Komisije.

Komisija na osnovu ovog zahteva konstatuje da „imajući u vidu da se iz odluke Prekršajnog suda u Pančevu broj 13 PR 4564/15-7 od 8.7.2016. jasno proizilazi da je izabrani ponuđač kažnjavan zbog nepoštovanja zakonskih odredaba iz radnog odnosa za prekršaj iz člana 276. stav 1. tačka 1. Zakona o radu, kao dokaza koji ukazuje na činjenicu da je izabrani ponuđač u okviru svoje ponude dostavio izjavu koja ne odgovara činjeničnom stanju“, piše u rešenju i Komisija na osnovu ovoga konstatuje da ponuda „Telusa“ „nije pravilno ocenjena kao prihvatljiva“.

Ipak, prema podacima iz izveštaja Državne revizorske institucije (DRI) o reviziji finansijskih izveštaja „Telusa“ iz septembra 2019, presuda Prekršajnog suda nije predstavljala prepreku da „Telus“ posle pravnosnažne prekršajne presude dobije tendere javnih preduzeća i državnih institucija vredne više stotina miliona dinara, izmešu ostalih, „Pošte Srbije“ i „Telekoma Srbija“.

„Telus“ je tako u decembru 2017. dobio tender „Pošte Srbije“ za usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja vredan 933 miliona dinara, a iste godine i za usluge održavanja higijene u „Pošti“ od 81 milion dinara. Naredne 2018. godine „Telus“ sa grupom ponuđača dobija deset ugovora o pružanju usluga održavanja higijene ukupne procenjene vrednosti 724 miliona dinara.

„Telus“ je takođe 2018. ostvario prihode od pružanja usluga fizičke zaštite i zaštite od požara svom vlasniku, preduzeću „Telekom Srbija“,  od skoro 420 miliona dinara i održavanja higijene u iznosu od oko 340 miliona dinara.

Ono što je u slučaju ovih nabavki indikativno je činjenica da su sve spomenute firme „Telus“, „Telekom Srbija“ i „Pošta Srbije“ u državnom vlasništvu i da je „Telus“ nastao preuzimanjem radnika ova dva preduzeća. Posebno zanimljivo je to da je „Telus“ a.d. u 100% vlasništvu „Telekoma Srbija“ na čijim tenderima pobeđuje što znači da „Telekom Srbija“ nabavlja usluge od svoje ćerke firme.

Ono što je posebno zanimljivo je to što su tenderi na kojima je “Telus” pobedio za usluge čišćenja i obezbeđenja u kojima u konkursnoj dokumentaciji nije navedeno koliko radnika je potrebno za vršenje usluga već koliko radnih sati je potrebno da bi se izvršili usluge te se predstavlja da se radi o pružanju usluge umesto o iznajmljivanju radne snage čime se zaobilazi primena Zakona o agencijskom zapošljavanju na radnike kao i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru “autsorsingom” pomenutih usluga koje su često čišćenje i obezbeđenje objekata. Radnik.rs je već pisao o o toj praksi u “Subotičkom vodovodu i kanalizaciji” gde su na taj način angažovani čitači vodomera i “Pošti Srbije” gde su na taj način angažovani dostavljači pošte.

Zgrada “Pošte Srbije” u Takovskoj ulici u Beogradu u kojoj se nalazi i sedište kompanije “Telekom Srbija”

Sedište akcionarskog društva „Telus“ je na adresi Kosovska 47 u Beogradu koje prema izveštaju DRI-ja iznajmljuje od JP „Pošte Srbije“. „Telus“ iznajmluje i poslovne prostorije nedaleko odatle na adresi Palmotićeva 2, koje su takođe u vlasništvu JP „Pošte Srbije“.

Kako se u izveštaju DRI o „Telusu“ navodi, „Po osnivanju, akcionarsko društvo „Telus“ je preuzelo zaposlene u Telekom Srbija a. d. Beograd i JP Pošta Srbije Beograd, koji su radili na poslovima fizičkog obezbeđenja objekata i imovine i održavanja higijene“.

Na ovaj način „Telus“ sada ovim državnim firmama, od kojih je preuzela radnike, prodaje rad tih svojih radnika kao uslugu. Na ovaj način, jedna državna firma, umesto da snosi samo troškove rada svojih zaposlenih, ona, osim toga, plaća i proviziju drugoj državnoj firmi za obavljanje usluge.

Na sajtu Telekoma na stranici posvećenoj Telusu između ostalog je navedeno i da: „Povezano pravno lice Telus a.d.Beograd je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo i Telekom Srbija a.d. Beograd je jedini osnivač. Telus a.d. Beograd osnovao je 13.2.2018. godine, privredno društvo “Telus pro” d.o.o. Beograd i njegov je jedini osnivač i član.”

Lična karta akcionarskog društva “Telus”

„Telus“ A.D. je osnovan 2005. godine kao privredno društvo za održavanje i obezbeđivanje objekata, imovine i druge usluge kao zatvoreno akcionarsko društvo sa 100% vlasničkog udela JP “Telekom Srbija” koji je u većinskom vlasništvu Republike Srbije. Delatnost “Telusa” je delatnost privatnog obezbeđenja. Prema izveštaju Državne revizorske institucije prosečna mesečna zarada zaposlenog u Telusu tokom 2018. godine je iznosila 29.000 dinara. Na dan 31.12.2018. Telus je imao 1274 zaposlenih.

U konsolidovanom godišnjem izveštaju o poslovanju za 2018. godinu „Telekoma Srbija“ navedeno je i da su glavni korisnici usluga Telusa pored JP „Pošta Srbije“ i „Telekoma Srbija“ su : Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija – filijale Uprave za  Trezor, MUP-policijske uprave van Beograda, Republički geodetski zavod, Republički fond za zdravstveno osiguranje, filijale PIO fonda, filijale Banke Poštanska Štedionica. U godišnjem izveštaju je navedeno i da učešće Telusa u ukupnim prihodima tržišta FTO (fizičko-tehničkog obezbeđenja) iznosi oko 39%. Početkom 2018. godine osniva ćerku firmu “Telus pro” čiji je 100% vlasnik. Delatnost kompanije “Telus pro” su “usluge redovnog čišćenja zgrada”.

Radnik.rs je i 2017. godine pisao o problemu angažovanja firmi koje krše prava radnika na tenderima, pa je tako Poreska uprava u Beogradu angažovala je firmu „Inex Plus“ da vrši usluge obezbeđenja iako je inspekcija rada utvrdila da su u ovoj firmi radnici bili angažovani „na crno“ i o tome obavestila Poresku upravu.

Takođe, Radnik.rs je iste godine objavio priču da je novosadska kompanija „Stylos“ pobedila je na tenderu Vlade Republike Srbije i više tendera Pokrajinske Vlade Vojvodine bez obzira na činjenicu da je inspekcija rada više puta utvrdila da radnicima kasne plate.

Sredinom 2013. godine istraživački portal Pištaljka je pisao da direktorka Telusa Aleksandra Hadži-Kostić nije prijavila imovinu Agenciji za borbu protiv korupcije. Inače, Hadži-Kostić je i dalje direktorka kompanije Telus.

 

Ovaj članak napisan je u okviru projekta “Izveštavanje o kršenjima radnih prava u saradnji sa radnicima” koji se realizije uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Stavovi izneti u ovom tekstu ne odražavaju stavove Međunarodnog centra Olof Palme. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta. Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora Radnik.rs.

 

6 Comments

 1. Sava

  Čekajte,čovek zaboravio svoj ugovor o radu ili ga zaturio i firma platila kaznu 10000 zbog toga i još ne sme da učestvuje na tenderima!?Pa kakav je to zakon? Što ih nisu za taj prekršaj razapeli na krst,pa nabili na kolac i onda zapalili?

  Reply
  1. Slava

   Nije firma platila i nije radnik iz Pančeva nego iz Kraljeva M.Tomašević je to platio na deset rata .Sudija je iz Pančeva i u Pančevu se vodio postupak.Inače ponovom ZoR-u radnik je u obavezi da na radnom mestu ima Ugovor .

   Reply
 2. Goran

  Još jedna prazna priča a gde su druge malverzacije sa aneksima ugovara radnika,višak sati i neisplaćene 13 plate, regresi..Sa kojima još vodimo sud i lošim advokatima koji su nas prodali jer je sve to umešana politika sa lošim zakonima i prava sudija da tumače te zakone kako im je volja…

  Reply
  1. Miloš Vučković (Post author)

   Poštovani,

   Zainteresovani smo da pišemo o svim radnim problemima. Slobodno nam se obratite na redakcija@radnik.rs

   Srdačan pozdrav,
   Miloš Vučković urednik portala Radnik.rs

   Reply
 3. Dalibor Lazarević

  Vlast je trula jadni radnici.

  Reply
 4. Rajko

  Nešto bolja, situacija! Sagledat, koje osnivač, Telekom Srbija-JP Pošta Srbija.Državni vrh, prihvata ad Telus-uslugama,održavanja i obezbeđenja, javnih, vladinih,ustanova.Prosečan, lični dohodak radnika, higijene 29 000,oo rsd.Radnika obezbeđenja 37 ooo,oo rsd.Istina, više agencija, podizvođača,kako obezbeđenja,tako higijene.Objektima,Pošta i Telekom.Situacija,društvu, uopšte,nejasna,poslovanju,preduzeća i njihovih,ćerka firmi/Agencija,uslužnih delatnosti.Mnogo,bržim!Dali,efikasnijim rezultatima,kolektivu i zajednici.Direktorka,čvrsto vodi,preduzeće,sigurnih tri,mandata.Direknim,posredovanjem,Telekom-Srbija,Sindikat-Telekom Srbija.Opstaje, čvrsto,poziciji,direktora.Naravno,napomenut,ulogu vrha,vlade.Čvrste,pozicije,kontakti,vrhom presedništva.Otuda,kontrola,izlaznosti,tenderima i javnih,nabavkama.Sume,bruto,neto iznose,većih svota,novca.Kontrola,poreza!Zaposlenih,radnika i dobiti,direknom,kontrolom,Telekom-Srbija,koliko prihvatljivo,naravno Pošta-Srbija.Sklopu,javnih,preduzeća!Sigurno,poslovanje i smernica.Dugovečnost,takvog poslovanja,opstat kako ad Telus,tako svih lojalnih,kolektiva,vladi i političkoj,vrhuški.Okrenimo se,radu!Najpre,potom borbi!Pošasti,zvanoj=KORONA=Disciplinom,obazrivim,pristupom,radu i radnih,obaveza.Zdravlja,sreće! Radnik,ad Telus.Martić Rajko

  Reply

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial