Dva sindikata u Katastru ostala bez reprezentativnosti, kriterijum nejasan

Sindikati „Jedinstvena organizacija sindikata“ i „Nezavisnost“, koji su proteklih meseci organizovali štrajkove u Republičkom geodetskom zavodu (RGZ), ostali su u junu 2019. godine bez reprezentativnosti, odnosno prava da pregovaraju sa poslodavcem o pravima radnika jer je RGZ utvrdio da nemaju dovoljan broj članova.

RGZ je broj članova sindikata utvrđivao, između ostalog, tako što je brojao samo članove koji, prema evidenciji poslodavca, plaćaju članarinu sindikatu iako u Zakonu o radu piše da se broj članova utvrđuje na osnovu pristupnica. Plaćanje članarine nije bio kriterijum kada je u maju 2019. utvrđivana i potvrđena reprezentativnost novog sindikata „Geosindikat“.

Prebrojavanje članova ili članarina

Republički geodetski zavod pokrenuo je inicijativu da se preispita reprezentativnost sindikata „Jedinstvena organizacija sindikata“ (JOS) i „Nezavisnost“ koja je im je utvrđena 2010. godine.

„Još u toku štrajka ove godine poslodavac je započeo inicijativu za određivanje reprezentativnosti prvo Nezavisnosti pa onda JOS-a“, kaže Nebojša Pejčinović, izvršni sekretar sindikata „Nezavisnost” RGZ-a.

Preispitivanje reprezentativnosti u suštini predstavlja prebrojavanje članova sindikata i utvrđivanje da li sindikat ima dovoljan broj članova za reprezentativnost, odnosno 15% od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca. U slučaju RGZ-a, za reprezentativnost je potrebno najmanje 380 članova.

Sindikat se, prema Zakonu o radu, smatra reprezentativnim ako, između ostalog, ima potreban broj članova na osnovu pristupnica (koje zaposleni potpisuju prilikom pristupanja sindikatu).

Međutim, u rešenju od 24. juna ove godine sindikatu „Nezavisnost“ u RGZ-u se oduzima reprezentativnost iako je ovaj sindikat u postupku utvrđivanja reprezentativnosti podneo 516 pristupnica. U postupku je utvrđeno da su neke od pristupnica nevažeće (zaposleni su otišli u penziju, imena zaposlenih su netačno napisana ili pristupnice pripadaju radnicima koji nisu zaposleni, već samo radno angažovani kao ugovorci u RGZ-u), pa je poslodavac odustao od prebrojavanja pristupnica.

„Imajući u vidu da se sindikat finansira iz članarina, da je jedna od dužnosti članova plaćanje članarine, to je s obzirom na tako neverodostojno dostavljene dokaze, kod preispitivanja reprezentativnosti je jedino relevantno utvrditi broj članova sindikata koji tom sindikatu plaćaju članarinu i imaju pristupnicu tom sindikatu“, piše u rešenju.

U daljem tekstu rešenja piše da je relevantan dokaz o broju članova „Spisak zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu koji su članovi sindikata Nezavisnost“ izdat od strane Odeljenja za finansije i kontrolu RGZ-a. Prema tom spisku, broj članova „Nezavisnosti“ kojima se direktno odbija članarina od plate iznosi 243 zaposlenih, što je prema zaključku RGZ-a nedovoljno za reprezentativnost.

„Od 516 pristupnica koje je Nezavisnost dostavila odbor je utvrdio da ima 11 ili 12 lica u penziji, za koje nismo znali da li rade i dalje. Nemamo mogućnost da obiđemo radne jedinice u celoj Srbiji pa da napravimo anketu o tome. Kada su sve primedbe prihvaćene, ostalo je 427 pristupnica bez ikakvih primedbi i jednostavno u tom trenutku oni su nama prestali da gledaju pristupnice i rekli su da će doneti rešenje“, navodi Pejčinović.

Pejčinović smatra da je utvrđivanje reprezentativnosti sindikata prema broju uplaćenih članarina nezakonito jer taj kriterijum nije naveden u zakonu.

„Prema Zakonu o radu, sindikati svoju reprezentativnost dokazuju pristupnicama potpisanim od strane svojih članova. U postupku utvrđivanja ako se utvrdi da je jedan zaposleni potpisao više pristupnica sindikata (ako je član više sindikata istovremeno), računa se ona koja nosi poslednji datum. Vi možete da potpišete poslednju pristupnicu jednom sindikatu, a da drugom plaćate članarinu, tako da pitanje članarine ne može da bude relevantno“, kaže on.

Reprezentativnost sindikata „Jedinstvena organizacija sindikata“ (JOS) takođe je osporena 1. jula. U rešenju se navodi da je ovaj sindikat na uvid dostavio uglavnom kopije, a ne originale pristupnica, čime je ovaj sindikat, kako se navodi, podneo „neverodostojne, nepotpune dokaze“.

„U Zakonu o radu lepo piše da se za reprezentativnost broje pristupnice, ne piše  ni da li su potrebni originali ili kopije, samo pristupnice“, kaže Dijana Konstantinović, predsednica Jedinstvene organizacije sindikata (JOS) RGZ-a.

Na sličan način kao u postupku utvrđivanja reprezentativnosti Nezavisnosti, poslodavac zbog određenog broja neispravnih pristupnica, menja kriterijum i počinje da podnete pristupnice upoređuje sa spiskom zaposlenih u RGZ-u koji su članovi JOS, odnosno računa samo članove koji, prema evidenciji poslodavca, plaćaju članarinu ovom sindikatu. Prema navodima iz rešenja, broj članova JOS koji plaćaju članarinu je, prema evidenciji, 347 što je nedovoljno za reprezentativnost.

Konstantinović navodi da u Zakonu o radu zaista piše da se sindikat pretežno finansira iz članarina, ali da članarina nije dokaz članstva u sindikatu.

„Glavni odbor sindikata može da donese odluku da u narednih šest meseci najveći deo članstva ne plaća članarinu, ali to ne znači da oni nisu članovi“, kaže ona.

Konstantinović i Pejčinović smatraju da se iza ukidanja reprezentativnosti sindikata krije namera poslodavca da isključe ove sindikate iz Radne grupe za utvrđivanje strateškog razvoja RGZ-a i budućeg statusa zaposlenih koja je osnovana u februaru ove godine.

„Mi smo kao predstavnici sindikata imenovani u tu radnu grupu koja treba da definiše strategiju transformacije RGZ-a. Cela ova kampanja se vodi zato što mi ne želimo da RGZ postane društvo sa ograničenom odgovornošću (doo) ili ortačko društvo, što je bio predlog direktora“, kaže Pejčinović.

Reprezentativnost ove godine utvrđivana je i novoosnovanom sindikatu u RGZ-u pod nazivom „Geosindikat“. Ovaj sindikat osnovan je u martu ove godine, a dva meseca kasnije u maju je utvrđeno da ispunjava uslove za reprezentativnost. Zanimljivo je da u rešenju o utvrđivanju reprezentativnosti ovog sindikata broj uplaćenih članarina sindikatu nije bio kriterijum za reprezentativnost.

„Utvrđeno je da isti (sindikat) na dan utvrđivanja reprezentativnosti ima 429 članova, za koje su dostavljene originalne pristupnice i spisak članova“, piše u rešenju o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata „Geosindikat“.

Prostorije Katastra u ulici 27. marta u Beogradu u tokom štrajka početkom 2019. godine

Krivična prijava protiv čelnika sindikata

RGZ je, kako je navedeno na sajtu ovog zavoda, podneo krivičnu prijavu protiv više sindikalnih lidera i članova sindikata, između ostalih i protiv predsednice „JOS“ Dijane Konstantinović, ali i protiv čelnika „Nezavisnosti“ u RGZ-u Zorana Blagojevića i Nebojše Pejčinovića. Krivična prijava odnosi se na falsifikovanje službene isprave.

Konstantinović navodi da se krivična prijava odnosi na ovogodišnji postupak u toku kog je osporena reprezentativnost „JOS-u“ i „Nezavisnosti“.

„Mi smo optuženi da smo hteli da falsifikujemo pristupnice zato što su neki od tih ljudi čije su pristupnice predate tokom postupka napustili RGZ ili otišli u penziju, ali ja nisam imala te podatke“, kaže ona.

Čekajući odluku Odbora za reprezentativnost

Predstavnici sindikata „Nezavisnost“ i „JOS“ podneli su žalbu Odboru za reprezentativnost Ministarstva za rad kao višem organu na sproveden postupak utvrđivanja reprezentativnosti ovih sindikata u RGZ-u.

Iz Ministarstva za rad nisu odgovorili na pitanja portala Radnik.rs da li se u toku postupka utvrđivanja reprezentativnosti broj članova sindikata može utvrđivati na osnovu broja uplaćenih članarina i da li su sindikati dužni da u toku postupka prilože originalne pristupnice.

Iz RGZ-a su umesto odgovora na pitanja portala Radnik.rs prosledili linkove sa objavljenim vestima i rešenjima o ukidanju reprezentativnosti sindikatima na sajtu RGZ-a.

Reljanović: Nezakonito brojanje članarina

Mišljenje doktora radnog prava i naučnog saradnika na Institutu za uporedno pravo Marija Reljanovića je da poslodavac nije ovlašćen da utvrđuje kako se finansira sindikat i da li članovi sindikata plaćaju članarinu.

„Sindikat kao udruženje podnosi završni račun i to je način finansijske kontrole poslovanja sindikata. Zakon o radu traži od sindikata da se, kako piše, finansira pretežno iz članarine i drugih sopstvenih izvora. Članarina dakle uopšte ne mora biti obavezna u sindikatu ako sindikat tako odluči i ako se finansira iz projekata i dobrovoljnih priloga, na primer. Ne može se nikako, ali nikako, tvrditi da je poslodavac vlastan da odredi broj članova sindikata na osnovu članarina jer zakon ovo pitanje uređuje potpuno drugačije“, kaže Reljanović.

Sa druge strane, njegov stav je da su sindikati u postupku utvrđivanja reprezentativnosti dužni da dostave originalne pristupnice.

„Zapisnički se konstatuje koliko je pristupnica predato komisiji, kao i koja su druga dokumenta predata, tako da ne bi trebalo da postoji strah od uništavanja dela istih, ako je to bio razlog zašto sindikat nije predao originale“, navodi on.

Reprezentativnost Policijskog sindikata Srbije u martu 2019. godine ukinuta je na isti način kao i sindikata u RGZ-u – brojani su, prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, samo članovi kojima se odbija članarina.

 

Ovaj članak napisan je u okviru projekta “Izveštavanje o kršenjima radnih prava u saradnji sa radnicima” koji se realizije uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Stavovi izneti u ovom tekstu ne odražavaju stavove Međunarodnog centra Olof Palme. Odgovornost za informacije i stavove izražene u tekstu je u potpunosti na autoru teksta. Prenošenje teksta je dozvoljeno uz navođenje izvora Radnik.rs.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial